Regulamin aukcji

Regulamin aukcji internetowych GALERIA D.A.S. z siedzibą w Kielcach na portalu onebid.pl

I. Przedmiot regulacji:

Niniejszy regulamin aukcji internetowych określa zasady organizacji i uczestnictwa w aukcjach internetowych prowadzonych przez Galerię D.A.S. na portalu Onebid.pl.

II. Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin;

GALERIA D.A.S. – Galeria D.A.S. Design Antyki Sztuka Karol Pawlik, ul. H. Sienkiewicza 34, 25-507 Kielce, numer NIP 959 155 27 75;

Licytant – osoba pełnoletnia uczestnicząca w Aukcji;

Aukcja – internetowa licytacja publiczna Przedmiotu Aukcji odbywająca się na portalu Onebid.pl i zgodnie z Regulaminem oraz wszelkimi regulaminami portalu Onebid.pl;

Przedmiot Aukcji – dzieło sztuki, rzemiosła lub inna rzecz ruchoma (obiekt) stanowiąca własność GALERII D.A.S. lub oddana do sprzedaży komisowej GALERII D.A.S. przez Klienta, wystawiona do sprzedaży na Aukcji;

Klient – osoba trzecia, w tym w szczególności komitent lub twórca, która zleca GALERII D.A.S. sprzedaż Przedmiotu Aukcji i dostarcza Przedmiot Aukcji do GALERII D.A.S.;

Cena Wywoławcza – minimalna cena sprzedaży/zakupu Przedmiotu Aukcji ustalona przez GALERIĘ D.A.S. i podana w opisie Aukcji jako cena wywoławcza;

Cena Zakupu – najwyższa cena sprzedaży/zakupu Przedmiotu Aukcji z zaoferowanych przez Licytantów w toku Aukcji;

Opłata Organizacyjna – opłata pokrywająca koszty organizacji Aukcji na portalu Onbid.pl doliczana do Ceny Zakupu w wysokości 20% Ceny Zakupu; Opłata Organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej;

Ostateczna Cena Zakupu – Cena Zakupu wraz z doliczoną Opłatą Organizacyjną i ewentualną Opłatą  droit de suite;

Opłata droit de suite – w przypadku Przedmiotu Aukcji oznaczonego symbolem [*], do Ceny Zakupu doliczana jest opłata wynosząca odpowiednio: 5% – do 50000 euro, 3% – od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro liczone od Ceny Zakupu; Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro;

Nabywca – Licytant, który zaoferował Cenę Zakupu.

III. Przedmiot Aukcji

1. Każdy Przedmiot Aukcji jest ponumerowany i opisany przez GALERIĘ D.A.S. w opisie katalogowym Aukcji. GALERIA D.A.S. gwarantuje zgodność cech Przedmiotu Aukcji z opisem katalogowym Aukcji, który dokonywany jest w dobrej wierze, z dochowaniem najwyższej staranności, według najlepszej wiedzy oraz z wykorzystaniem doświadczenia i specjalistycznej wiedzy właściciela GALERII D.A.S. lub współpracujących z GALERIĄ D.A.S. ekspertów, według stanu na dzień dokonywania opisu Aukcji. GALERIA D.A.S. ma prawo do zmiany lub uzupełnienia opisu Aukcji przed jej rozpoczęciem.

2. GALERIA D.A.S. zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji na każdym etapie przed jej rozpoczęciem bez wskazania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

3. GALERIA D.A.S. oświadcza, że ma prawo do rozporządzania Przedmiotami Aukcji stanowiącymi własność GALERII D.A.S., nie są one objęte postępowaniem sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia lub zastawu i roszczeń osób trzecich.

4. GALERIA D.A.S. dochowuje należytej staranności w ustaleniu stanu prawnego Przedmiotów Aukcji przekazanych do sprzedaży przez Klientów, w szczególności odbiera od Klientów oświadczenie, zgodnie z którym Przedmioty Aukcji stanowią ich własność, bądź Klienci mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

5. Wszystkie Przedmioty Aukcji można oglądać w siedzibie GALERII D.A.S., we wskazanym  przez GALERIĘ D.A.S. terminie oraz w miejscu ich ekspozycji. Przedmioty Aukcji niestanowiące własności GALERII D.A.S. sprzedawane są na Aukcji w stanie, w jakim zostały dostarczone przez Klienta do GALERII D.A.S. Zaleca się dokładne obejrzenie Przedmiotu Aukcji przed Aukcją. Nie będą uwzględniane reklamacje ze względu na stan zachowania Przedmiotu Aukcji.

6. GALERIA D.A.S. nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne Przedmiotu Aukcji.

IV. Przebieg Aukcji i zakup Przedmiotu Aukcji

1. Przystąpienie do Aukcji i szczegółowe zasady licytowania odbywają się zgodnie z regulaminem lub regulaminami portalu Onebid.pl. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Złożenie w ramach Aukcji przez Licytanta oferty Ceny Zakupu, potwierdzone w portalu Onebid.pl,  jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży Przedmiotu Aukcji pomiędzy tym Licytantem – Nabywcą a GALERIĄ D.A.S. za Ostateczną Cenę Zakupu.

3. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty całości Ostatecznej Ceny Zakupu w ciągu 10 dni od zakończenia Aukcji. W razie niewywiązania się przez Nabywcę z obowiązku zapłaty Ostatecznej Ceny Zakupu w wyznaczonym terminie GALERIA D.A.S. może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100,00 zł netto (słownie: sto złotych 00/100) za każdy tydzień opóźnienia lub odstąpić od umowy kupna-sprzedaży z Nabywcą. GALERIA D.A.S. ma prawo do dochodzenia wykonania umowy kupna-sprzedaży przez Nabywcę na drodze sądowej i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

4. Z zastrzeżeniem pkt VI.6. Regulaminu zapłata Ostatecznej Ceny Zakupu może być dokonana gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie GALERII D.A.S. lub przelewem na rachunek bankowy GALERII D.A.S. wskazany w opisie Aukcji lub na stronie internetowej www.galeriadas.pl. Za datę zapłaty Ostatecznej Ceny Zakupu przez Nabywcę w drodze przelewu uznaje się datę wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy GALERII D.A.S.

5. Prawo własności Przedmiotu Aukcji przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całości Ostatecznej Ceny Zakupu. 

6. GALERIA D.A.S. zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy kupna-sprzedaży Przedmiotu Aukcji, jeżeli z przyczyn niezależnych od GALERII D.A.S. wykonanie umowy kupna-sprzedaży Przedmiotu Aukcji ze strony GALERII D.A.S. nie jest możliwe, w szczególności w przypadku utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Aukcji. W razie zaistnienia wskazanych powyżej przyczyn rozwiązania umowy kupna-sprzedaży Przedmiotu Aukcji GALERIA D.A.S. ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Nabywcy o rozwiązaniu umowy wskutek niemożliwości jej wykonania przez GALERIĘ D.A.S. oraz zwrotu całości wpłaconej przez Nabywcę Ostatecznej Ceny Nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od dnia poinformowania Nabywcy o rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży Przedmiotu Aukcji.

V. Odbiór Przedmiotu Aukcji/Dostawa

1. Nabywca ma prawo do odbioru Przedmiotu Aukcji po zapłacie całości Ostatecznej Ceny Zakupu w sposób i w terminie ustalonym z GALERIĄ D.A.S., z zastrzeżeniem pkt IV.6. Regulaminu.

2. Odbiór osobisty odbywa się w siedzibie GALERII D.A.S. w dniach i godzinach jej otwarcia.

3. Na życzenie Nabywcy GALERIA D.A.S. nieodpłatnie prześle Przedmiot Aukcji za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, na którego Nabywca wyraża zgodę, na adres wskazany przez Nabywcę na terenie Polski. Nabywca nie ponosi kosztów przesyłki. Wysyłka firmą kurierską nastąpi w okresie do 7 dni od dnia zapłaty całości Ostatecznej Ceny Zakupu przez Nabywcę. W przypadku wysyłki zagranicznej koszty przesyłki ustalane będą indywidualnie pomiędzy GALERIĄ D.A.S. a Nabywcą, koszty przesyłki, w tym koszty ubezpieczenia, poza granice Polski ponosi Nabywca. Każda przesyłka objęta jest ubezpieczeniem u przewoźnika na kwotę stanowiącą równowartość Ostatecznej Ceny Zakupu. 

4. GALERIA D.A.S. dołoży najwyższej staranności by wysyłany kurierem Przedmiot Aukcji został bezpiecznie zapakowany i dotarł na miejsce w nienaruszonym stanie. GALERIA D.A.S. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Aukcji podczas transportu. Z chwilą wydania przesyłki firmie kurierskiej przez GALERIĘ D.A.S. ryzyko utraty i uszkodzenia Przedmiotu Aukcji przechodzi na Nabywcę.

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, w szczególności wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. GALERIA D.A.S. przetwarza dane osobowe Nabywcy, podane dobrowolnie przez Nabywcę w ramach uczestnictwa w Aukcji, wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży Przedmiotu Aukcji lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Nabywcy. GALERIA D.A.S. nie udostępnia danych osobowych Nabywcy innym podmiotom, z wyjątkiem, gdy obowiązek udostępnienia danych osobowych będzie wynikał z przepisów prawa. Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz do uzasadnionego ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu. GALERIA D.A.S. przetwarza dane osobowe Nabywcy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO i stosownymi przepisami prawa polskiego.